Upravit stránku

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění („Zákon“) zřídila naše společnost OB klinika a.s., IČO: 288 92 950, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15268 („Společnost“), vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení. Níže naleznete základní informace o tomto systému, o příslušné osobě, způsobech oznamovaní a o tom, jaká protiprávní jednání lze v režimu Zákona oznamovat, kdo může oznámení podat a také o zpracování osobních údajů.

1.    Příslušná osoba
Společnost určila následující příslušnou osobu k přijímání a posuzování oznámení. 

Jméno a příjmení:  Lucie Hlavatá
Telefon: 255 725 179
E-mail: whistleblowing@obklinika.cz
Kontaktní adresa: OB klinika a.s., Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3

   
2.    Způsoby oznamování – vnitřní oznamovací systém

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému můžete podat následujícími způsoby: 
Písemně    •    E-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu příslušné osoby
                    •    Formou dopisu zaslaného k rukám příslušné osoby v zalepené obálce s nápisem „NEOTEVÍRAT – Pouze k rukám příslušné osoby“ na adresu: OB klinika a.s., Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
                    •    na Vaši žádost osobně prostřednictvím schůzky s příslušnou osobou, a to po předchozí domluvě s příslušnou osobou (příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne doručení Vaší žádosti)

3.    Způsoby oznamování – vnější oznamovací systém

Oznámení můžete učinit také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, dostupného na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

4.    Lze podat anonymní oznámení?

Aby se jednalo o oznámení ve smyslu Zákona, musí oznámení obsahovat Vaše jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovodit Vaši totožnost (pokud není příslušné osobě Vaše totožnost známá). Anonymní oznámení se nepovažují za oznámení ve smyslu Zákona ani s nimi tak nebude nakládáno (tj. příslušná osoba je neprošetřuje). 

5.    Jaké protiprávní jednání lze oznámit?

V režimu Zákona je možné oznamovat protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti nebo u jiné osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, a které
(a)    má znaky trestného činu, 

(b)    má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč, 

(c)    porušuje Zákon, nebo

(d)    porušuje jiné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie v oblastech vymezených Zákonem (např. se jedná o oblast daně z příjmů právnických osob; ochrany spotřebitele; ochrany životního prostředí; ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví; ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů).

6.    Kdo může oznámení podat?

Společnost výslovně vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a), b), e), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů. 

Oznamovatelem tak může být pouze fyzická osoba: 
(1)    která ve vztahu ke Společnosti je nebo byla: 
        (a)    Zaměstnancem nebo osobou ucházející se o zaměstnání ve Společnosti;

        (b)    zaměstnancem agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce u Společnosti;

        (c)    členem orgánu Společnosti;

        (d)    osobou vykonávající u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou stáž nebo praxi nebo osobou ucházející se o takovou pozici; a

(2)    která se o protiprávním jednání dozvěděla v souvislosti s výkonem svých pracovních nebo jiných obdobných činností pro Společnost.

Společnost nepřijímá prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámení od jiných než výše uvedených osob. 

K oznámením má přístup pouze příslušná osoba, která o jejich obsahu a oznamovatelích zachovává mlčenlivost a oznámení prověřuje tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnou orgánům veřejné moci podle příslušných právních předpisů.

Oznamovatel ani osoba uvedená v § 4 odst. 2 Zákona nesmí být vystaveni odvetným opatřením.

7.    Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Společnost upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem ve smyslu Zákona a za toto jednání může být oznamovateli uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

8.    Zpracování osobních údajů

V souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému (resp. přijímáním a vyřizováním oznámení) Společnost jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (i) oznamovatelů, (ii) osob se vztahem k oznamovateli, kterým rovněž náleží ochrana před odvetnými opatřeními podle § 4 odst. 2 Zákona a (iii) dalších osob, které jsou v oznámení uvedeny nebo jsou s oznámením jinak spojeny (dále jen „subjekty údajů“). Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje, které Společnost může o subjektech údajů zpracovávat, lze rozdělit do následujících kategorií: 

(a)    identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní adresa);

(b)    údaje obsažené v oznámení nebo s oznámením související;

(c)    údaje o vyřizování oznámení a jeho výsledku;

(d)    další údaje, které budou Společnosti sděleny během vyřizování oznámení. 

Osobní údaje subjektů údajů zpracovává Společnost za účelem:

(a)    vedení vnitřního oznamovacího systému a plnění dalších právních povinností dle obecně závazných právních předpisů, zejména podle Zákona; právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

(b)    ochrany práv a oprávněných zájmů (např. řádné a efektivní vyřízení oznámení, odhalování protiprávního jednání, prokázání splnění právní povinnosti); právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Společnost může osobní údaje subjektů údajů předávat orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Společnost povinna předávat osobní údaje subjektů údajů podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Osobní údaje budou v souladu se Zákonem uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. 

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR). Ohledně prováděného zpracování dále subjekty údajů mohou vznést stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na výkon těchto práv se ovšem mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které vám usnadňují používání našeho webu a díky kterým vám budeme zobrazovat pouze to, co se vám líbí a nebudeme ukazovat zbytečnou reklamu. Více informací zde.

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací zde.