Upravit stránku

Vážení pacienti/klienti či zákonní zástupci, v případě, že jste nespokojeni během svého pobytu na OB klinice a.s., máte právo podat stížnost.

Stížnost můžete podat zejména na: 

a) postup zaměstnanců OB kliniky a.s. při výkonu jejich pracovní činnosti

b) kvalitu poskytované zdravotní, nebo související péče

c) úroveň komunikace zaměstnanců OB kliniky a.s.

Stížnost máte možnost podat touto formou:

a) ústně (pracovník, který stížnost přijímá, s Vámi vyplní příslušný formulář)

b) písemně (vyplněním příslušného formuláře a jeho předáním pracovníkovi OB kliniky a.s.)

c) elektronicky (e-mail, telefon, fax)

d) dle svého přání anonymně (při písemném či elektronickém podání stížnosti)

K přijetí stížnosti je na oddělení oprávněna vrchní sestra popř. vedoucí lékař či primář oddělení, na administrativním oddělení manažer kvality. OB klinika a.s. má pro tento případ formulář Záznam o přijetí stížnosti, který po vyplnění lze též vhodit do schránky na oddělení.

Vaše přijatá stížnost bude vyřešena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí.

Sdělení (vyrozumění) o řešení přijaté stížnosti Vám bude doručeno buď osobním předáním, či poštou na Vámi sdělenou korespondenční adresu.

Stížnost jako taková, fakt, že byla podána, její obsah i způsob jejího vyřízení jsou důvěrné a nesmí být sdělovány třetím osobám, které nejsou účastníky stížnostního řízení, vyjma případů, kdy je sdělení třetí osobě uloženo zákonem.